Werken met onafhankelijke adembescherming (SOG)

Doelgroep

Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren in een omgeving waarbij de atmosfeer lager dan de SIR-risicocategorie B-3 ligt.

Leerdoel

Op veilige en effectieve wijze omgevingsonafhankelijke adembescherming gebruiken.

Theorie

Algemeen (basisbegrippen, grenzen en situaties, noodsituaties).
Wetgeving (Arbowet en overige wettelijke bepalingen).
Veiligheid (veiligheidsregels).
Vaktechniek (typen ademhalingsbeschermingsmiddelen en gebruik).

Praktijk

Voorbereiding: ademluchttoestel (veiligheids- en hygiëneregels, gereed maken voor gebruik).
Uitvoering: ademluchttoestel (In gebruik nemen, Uitvoeren opdracht, Controle restdruk, Afleggen van het toestel).
Voorbereiding: ademluchtlijnsysteem (veiligheids- en hygiëneregels, gereed maken voor gebruik).
Uitvoering: ademluchtlijnsysteem (in gebruik nemen, uitvoeren opdracht, uit gebruik nemen).

Examentalen

Het SOG-examen is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Pools, Portugees en Roemeens.

Ingangseisen

De kandidaat dient ten minste 18 jaar oud te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die de training volgen als onderdeel van het behalen van een startkwalificatie. Voor hen geldt een minimumleeftijd van 16 jaar.
Daarnaast moet de kandidaat in het bezit zijn van een van de volgende diploma’s: B-VCA, VOL-VCA, VIL-VCU, SCC-17 of SCC-18.

De kandidaat mag geen belemmerende gezichtsbeharing hebben of belemmerende sieraden dragen.

Medische geschiktheid

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (werkgever) dat de kandidaat een verklaring of aantekening heeft waaruit blijkt dat de houder medisch geschikt is voor het werken met onafhankelijk adembescherming. De geschiktheid voor het werken met onafhankelijke adembescherming is zowel bij de opleiding als examinering noodzakelijk. Het certificaat is alleen geldig in combinatie met voornoemde verklaring of aantekening.

Vrijstelling

De volgende certificaten/diploma’s geven vrijstelling voor het examen:
SIR Adembescherming niveau B.
Register van Risicovolle taken (BeSaCC): Werken met onafhankelijke (autonome en niet-autonome) adembescherming IS-081.

Cursusduur

2 dagen (4 dagdelen) (bij maximaal 16 deelnemers).
Herhaling: 1 dag (2 dagdelen).

Diploma

Volgens de SSVV Opleidingengids (SOG).
Geldigheid: 5 jaar.
De geslaagde deelnemers worden geregistreerd in het Centraal Diplomaregister: cdr.ssvv.nl

Prijzen 1 dag

€ 249,00 per persoon. Voor in-company geldt een minimum van 6 deelnemers.
€ 70,00 per persoon SOG-examenkosten.

Prijzen 2 dagen

€ 429,00 per persoon. Voor in-company geldt een minimum van 6 deelnemers.
€ 70,00 per persoon SOG-examenkosten.

Bel ons gerust op +31(0)88-2200100 of stuur een e-mail naar info@elcony.com

Werken met onafhankelijke adembescherming (ELCONY)

Doelgroep

Medewerkers die af en toe in een omgeving werken waar gevaarlijke stoffen (dampen, gassen) niet volledig geëlimineerd kunnen worden.

Leerdoel

Op veilige en effectieve wijze omgevingsonafhankelijke adembescherming gebruiken.

Theorie

Algemeen (basisbegrippen, grenzen en situaties, noodsituaties).
Wetgeving (Arbowet en overige wettelijke bepalingen).
Veiligheid (veiligheidsregels).
Vaktechniek (typen ademhalingsbeschermingsmiddelen en gebruik).

Praktijk

Voorbereiding: ademluchttoestel (veiligheids- en hygiëneregels, gereed maken voor gebruik).
Uitvoering: ademluchttoestel (In gebruik nemen, Uitvoeren opdracht, Controle restdruk, Afleggen van het toestel).
Voorbereiding: ademluchtlijnsysteem (veiligheids- en hygiëneregels, gereed maken voor gebruik).
Uitvoering: ademluchtlijnsysteem (in gebruik nemen, uitvoeren opdracht, uit gebruik nemen).

Ingangseisen

Geen.

Cursusduur

1 dag.

Diploma

Volgens artikel 8 van de Nederlandse Arbowet – Voorlichting en onderricht.
Geldigheid: 5 jaar.

Prijzen 1 dag

€ 249,00 per persoon. Voor in-company geldt een minimum van 6 deelnemers.

Prijzen 2 dagen

€ 429,00 per persoon. Voor in-company geldt een minimum van 6 deelnemers.

Bel ons gerust op +31(0)88-2200100 of stuur een e-mail naar info@elcony.com