Bedrijfsprofiel

ELCONY is opgericht in 2006. Wij zijn gespecialiseerd in industriële cursussen in de energie-, olie- en petrochemische industrie. Onze uitgebreide kennis van de technologie helpt ons de specifieke behoeften en vereisten van onze klanten te begrijpen.

Het team bestaat uit enthousiaste medewerkers met elk hun eigen specialiteit. Het lesmateriaal wordt voortdurend bijgewerkt en voldoet aan de laatste normen. We begrijpen wat een deelnemer nodig heeft om de informatie goed op zich te nemen, te onthouden en toe te passen. Ons materiaal is duidelijk, overzichtelijk en bovendien gemakkelijk te lezen voor iedereen.

Certificatie en erkenningen

De waardering van een certificaat of diploma is afhankelijk van de regelgeving waar de houder van een certificaat of diploma mee te maken krijgt. Met een door ELCONY verstrekt certificaat of diploma voldoet een werkgever altijd aan de Arbeidsomstandighedenwet Artikel 8 ‘Voorlichting en onderricht’. De werkgever heeft er immers voor gezorgd dat de werknemer doeltreffend is ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, evenals over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken.

Wanneer er geen certificaten of diploma’s (kunnen) worden verstrekt door andere stelsels, wordt bij voldoende resultaat een certificaat verstrekt op basis van Arbeidsomstandighedenwet Artikel 8 ‘Voorlichting en onderricht’.

Een stelsel dat in Nederland veel wordt toepast het VCA-stelsel. Voor de risicovolle taken in dit stelsel geldt de Specifieke Risicovolle Taken VCA (SRTV) beheerd door Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV). De risicovolle taken staan omschreven in de SSVV Opleidingengids (SOG).

Arbeidsomstandighedenwet: Artikel 8.1.

Voorlichting en onderricht

De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico’s, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of te beperken.
Tevens zorgt de werkgever ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de wijze waarop de deskundige bijstand, bedoeld in de artikelen 13, 14, 14a en 15, in zijn bedrijf of inrichting is georganiseerd.

 • Artikel 13 Bijstand deskundige werknemers op het gebied van preventie en bescherming.
 • Artikel 14 Maatwerkregeling aanvullende deskundige bijstand bij specifieke taken op het gebied van preventie en bescherming.
 • Artikel 14a Vangnetregeling aanvullende deskundige bijstand op het gebied van preventie en bescherming.
 • Artikel 15 Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening.

Specifieke Risicovolle Taken VCA (SRTV)

Algemeen

Een stelsel dat in Nederland veel wordt toepast het VCA-stelsel. Voor de risicovolle taken in dit stelsel geldt de Specifieke Risicovolle Taken VCA (SRTV) beheerd door Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV). De risicovolle taken staan omschreven in de SSVV Opleidingengids (SOG).

Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV)

Eigenaar en beheerder van het stelsel van VCA-examinering handelend t.a.v. de SSVV Opleidingengids namens de VNCI/VNPI  en heeft in kader van het VCA systeem het SOG examenstelsel ontwikkeld.

Bedoeld voor operationele medewerkers van bedrijven die risicovolle werken uitvoeren in, of voor, de bij de VNCI, VNPI, Deltalinqs, NOGEPA en SIR aangesloten bedrijven. Deze medewerkers moeten in het kader van vraag 3.4 van het VCA systeem voldoen aan de in de Gids gestelde opleidingseisen, als voorwaarde voor het verwerven en/of behouden van het VCA* VCA** certificaat van hun werkgever, indien dit bedrijf werkt voor opdrachtgevers in de bovengenoemde branches.

VNCI

Vereniging Nederlandse Chemische Industrie, opdrachtgever Stichting Samenwerken Voor Veiligheid .

VNPI

Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie, opdrachtgever Stichting Samenwerken Voor Veiligheid.

(Centrale) Waarborgcommissie (WBC) SSVV Opleidingengids

(Centrale) waarborgcommissie, die, tezamen met diverse vaktechnische waarborgcommissies, namens en in opdracht van de SSVV, handelend namens VNCI/VNPI, verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de in de CIB opgenomen items, toetstermen, -matrijzen en examens alsmede voor de praktijkexamens, waaronder begrepen de uitvoeringsvoorschriften hiervoor.

Centrale Itembank (CIB)

De door de VCA Infra gebruikte werknaam voor de examenbank waarin de items voor de theorie- examenopgaven SSVV Opleidingengids zijn opgeslagen.

VCA Infra

De organisatie die in opdracht van de SSVV het stelsel Examenbank SSVV Opleidingengids inricht en onderhoudt.

Stichting Examenkamer

De organisatie die in opdracht van de SSVV het operationeel toezicht houdt op de examinering SSVV Opleidingengids en het metatoezicht houdt op het functioneren van het totale examenstelsel SSVV Opleidingengids.

Examencentrum SRTV

Een privaatrechtelijke rechtspersoon die erkend is door VCA Infra en zorg draagt voor de examinering en certificering SSVV Opleidingengids.

Examencommissie SRTV

Een door het Examencentrum SRTV ingestelde commissie die zorg draagt voor de afhandeling van bezwaren ten aanzien van praktijkexamens SSVV Opleidingengids van examenkandidaten en die verantwoordelijk is voor het vakinhoudelijke trainingsprogramma en de beoordeling van te autoriseren examinatoren.

SSVV Opleidingengids (SOG)

Specificatie van, in nader aangeduide bij SSVV aangesloten branches, veel voorkomende “risicovolle taken” en de daarvoor vereiste competenties, behorend bij een specifieke kwalificatie.

Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD VCA)

Het College dat de eind-en toetstermen SSVV Opleidingengids vaststelt, aan de hand waarvan de examens SSVV Opleidingengids ontwikkeld worden.

Toezicht

Operationeel toezicht: het toezicht door de Stichting Examenkamer op de naleving van de bepalingen uit het Uitvoeringsbesluit SSVV Opleidingengids. Algemeen toezicht: het toezicht door VCA Inra of wordt voldaan aan de Erkenningsregelingen Erkenningscriteria Examencentra SRTV.

Uitvoeringsbesluit SSVV Opleidingengids

Door SSVV vastgestelde richtlijnen waaraan de examinering door een Examencentrum SRTV moet voldoen.

Uitvoeringsvoorschriften Examinering (UvE)

Op een kwalificatie toegesneden voorschriften, voor de uitvoering van het praktijkexamen en voorschriften voor de minimale vermeldingen op de te verstrekken certificaten SSVV Opleidingengids.

Praktijkopstelling

Examenlocatie/-ruimte waar de praktijkexamens in het kader van de SSVV Opleidingengids worden afgenomen, conform de gestelde eisen zoals vermeld in de Uitvoeringsvoorschriften Examinering.

Diploma SSVV Opleidingengids

Waardedocument als bewijs van het met goed gevolg afgelegd theorie-en praktijkexamen (uitsluitend in combinatie) behorend bij een specifieke kwalificatie uit de SSVV Opleidingengids, af te geven door het examencentrum SRTV.

Centraal Diplomaregister

De Nederlandse en Belgische VCA/VCU Diploma’s en SOG certificaten zijn te verifiëren in het Centraal Diploma Register VCA.

Cursusreglement

Artikel 1: Deelname

Deelname aan een cursus of training geschiedt geheel voor eigen risico. Elcony is niet aansprakelijk uit welke hoofde dan ook voor schade ontstaan aan zaken van de deelnemer/derde en/of letsel.

Artikel 2: Legitimatiebewijs

Iedere deelnemer is gehouden een geldig legitimatiebewijs bij aanvang van een cursus of training te overleggen.

Artikel 3: Opvolgen instructies

Indien de deelnemer zich niet conformeert aan de (veiligheids) instructie(s) van de instructeur/docent, kan de cursist/deelnemer met onmiddellijke ingang van de cursus of training worden uitgesloten, zonder restitutie van cursus- of trainingsgelden.

Artikel 4: Gevaarzetting

Indien de deelnemer zichzelf of derden in gevaar brengt, dan zal de deelnemer met onmiddellijke ingang van de cursus of training worden uitgesloten, zonder dat restitutie van cursus- of trainingsgelden zal plaatsvinden.

Artikel 5    Persoonlijke beschermingsmiddelen

De deelnemer is gehouden over persoonlijke beschermingsmiddelen te beschikken, mee te nemen en te gebruiken. Deze persoonlijke beschermingsmiddelen omvatten in ieder geval een veiligheidshelm, -bril, -handschoenen en – schoenen mits de training dat vereist.

Artikel 6: Tijdig aanwezig zijn

De deelnemer dient op tijd aanwezig te zijn.

Artikel 7: Volgen van alle lessen

De deelnemer is gehouden alle lessen te volgen. Indien hij dit zou nalaten, dan kan Elcony de deelnemer uitsluiten van het examen, zonder recht op restitutie van cursus- of trainingsgelden.

Artikel 8: De uitslagen

Elcony heeft geen invloed op de uitslagen van een examen of test.

Artikel 9: Rookverbod

Uitsluitend op de daarvoor bestemde locaties mag worden gerookt.

Artikel 10: Praktijk

Cursussen waarin praktijkoefeningen en praktijkexamen worden beoefenend staan in de cursusomschrijving.

Algemene voorwaarden

Aanmelding

Aanmelding is uitsluitend schriftelijk mogelijk, bijvoorbeeld door gebruikmaking van een (digitale) aanmeldingsformulier. De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Het is mogelijk vrijblijvend en kosteloos een optie te plaatsen voor een cursus. Hiervoor kunt u contact opnemen met de afdeling relatiebeheer van Elcony.

Gegevens van de kandidaten moeten uiterlijk 1 dag voorafgaande aan theorie-examen bekend zijn. Houdt u rekening met het doorgeven van lastminute aanmeldingen en wijzigingen. Wij vragen u dit zowel per mail als telefonisch kenbaar te maken.

Bewijs van inschrijving

Na ontvangst van het ingevulde aanmeldingsformulier, zal de afdeling relatiebeheer overgaan tot verzending van een bewijs van inschrijving.

Doorgaan / niet doorgaan

Een cursus vindt doorgang als er zich naar onze mening voldoende deelnemers voor de betreffende cursus  hebben aangemeld. In principe beslissen wij uiterlijk 2 weken voor de geplande startdatum over het al dan niet doorgaan van een cursus. Indien een cursus vanwege het aantal aanmeldingen niet door kan gaan, behouden wij ons het recht voor om verschillende groepen voor de betreffende cursus samen te voegen.

Annulering

Tot 1 week voor aanvang van een cursus kan een deelnemer zijn aanmelding zonder kosten annuleren. Bij annulering binnen een week voor de start van een cursus zijn 50% kosten verschuldigd. Bij annulering op de cursusdag zijn de volledige kosten verschuldigd. De oorspronkelijke deelnemer heeft het recht tot 1 werkdag voorafgaand aan het examenmoment een vervangende deelnemer aan te wijzen.

Betaling

Na de cursus ontvangt de opdrachtgever een factuur voor de kosten van deelname. De factuur dient binnen 30 dagen na dagtekening te zijn voldaan. Met uitzondering van privépersonen en ZZP’ers. Deze groep dient het volledige bedrag vooraf te voldoen. Dit kan contant of met onze pinautomaat voordat de cursus aanvangt. Nadat de betaling is ontvangen worden de diploma’s, pasjes en de stickers voor het Personal Safety Logbook van de geslaagde deelnemers verstuurd.

Verzuim

Indien een deelnemer door overmacht, zulks ter beoordeling van Elcony een belangrijk deel van een cursus heeft moeten verzuimen, zal, voor zover mogelijk, deze deelnemer in de gelegenheid worden gesteld bij de eerstvolgende cursus het verzuimde gedeelte in te halen. Hiervoor worden geen additionele kosten voor deelname in rekening gebracht. Elcony is echter nimmer gehouden kosten van deelname geheel of gedeeltelijk te restitueren, ook niet als de cursus niet meer wordt gegeven.

Overmacht

Indien het voor een docent door overmacht onmogelijk is een les te verzorgen, zal getracht worden een vervangende docent in te zetten. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, behouden wij ons het recht voor de les naar een nader te bepalen datum te verschuiven. Elcony is niet aansprakelijk voor schade die een deelnemer en/of diegene die een deelnemer heeft opgegeven mocht lijden ten gevolge van het niet doorgaan van een les en/of training/cursus.

Verplichting tot geheimhouding

Elcony verplicht zich naar de deelnemer om ten aanzien van verkregen bedrijfsinformatie, direct of indirect, absolute geheimhouding te bewaren. Zie onze privacyverklaring.

Auteursrechten

Alle auteursrechten op lesmateriaal, dat ingevolge deze overeenkomst door Elcony voor opdrachtgever wordt ontwikkeld en samengesteld, berusten bij Elcony. Lesmateriaal in opdracht van Elcony en/of opdrachtgever van derden betrokken, is van de onder voorgenoemde artikel vermelde regeling uitgesloten, tenzij dit lesmateriaal niet door auteursrechten wordt beschermd. Indien het lesmateriaal betreft, dat niet speciaal voor opdrachtgever is ontwikkeld, behoren de rechten geheel toe aan Elcony

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring zoals deze gebruikt wordt bij Elcony (industriële cursussen). Alle relevante onderdelen komen aan bod, per onderdeel moet bekeken en beoordeeld worden of dit inhoudelijk klopt.

Via de dienst www.elcony.com worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Elcony acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden wij de persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzag te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Elcony is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze dienst (cursus) verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagd dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in de privacyverklaring genoemde doelen:

 • Naam (persoon – bedrijf);
 • Factuuradres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registeren. Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw moet doorgeven en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u moet ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze dienst kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandeling van bestelling – reservering cursus – examen

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst (bv een in-company cursus) kunnen wij locatiegegevens van u verzamelen. Hiervoor wordt op het moment zelf uw toestemming gevraagd. Tevens kunnen deze locatie gegevens opgeslagen en verwerkt worden.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners (examenbureau ’s). Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo langs als nodig. Dit is over het algemeen 5 jaar. De geldigheidsduur van de meeste certificaten is 5 jaar. Indien u niet langer van onze diensten gebruik wilt maken worden uw gegevens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

Sociale media

We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via sociale media. Dit kan door middel van een aantal sociale media buttons.

Van de volgende sociale media-kanalen hebben wij de buttons geplaatst. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke sociale media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. We helpen u alvast op weg door hieronder de links naar de verschillende privacy verklaringen met u te delen:

Facebook
Instagram
LinkedIn
Pinterest
Twitter
YouTube

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Via de website Your Online Choices kunt u meer uitleg vinden over hoe u cookies uit kunt schakelen.

Links

Op onze website zult u links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten Elcony.com. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzagen en wijzigingen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.